Orde van dienst

Inleiding

Kerkdiensten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. U kunt gaan zitten waar u wilt, met uitzondering van een aantal stoelen met een kaartje ‘gereserveerd’.  De gang van zaken tijdens een kerkdienst noemen we ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ en de preek heeft daarin een centrale plaats.  Bij ons duurt een dienst gewoonlijk vijf kwartier tot anderhalf uur.

Zingen

In de diensten zingen we psalmen in de oude berijming (1773). Voor wie het juiste psalmboekje niet bij zich heeft, liggen er exemplaren in de hal. De gemeente zingt ritmisch. Zo’n vijf minuten vóór de dienst zingen we zonder aankondiging de verzen die vermeld staan op de eerste regel van het psalmbord. Bij de slotzang gaan we -indien mogelijk- staan.

Orde van dienst

 • Inleidend orgelspel. Terwijl de kerkgangers binnenkomen speelt het orgel.
 • Voorzang. Vooraf zingt de gemeente de eerste aangegeven verzen.
 • Binnenkomst van kerkenraad en voorganger.
 • Stil gebed. Gelegenheid voor persoonlijk gebed.
 • Votum en groet. De predikant spreekt votum en groet uit.
 • Zingen.
 • Lezing van de tien geboden of de geloofsbelijdenis.
 • Zingen.
 • Gebed. We bidden om de verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezing. De voorganger leest een gedeelte uit de Bijbel.
 • Inzameling van gaven. Er worden één of twee collecten gehouden.
 • Zingen.
 • Preek. De voorganger verkondigt het Woord van God.
 • Zingen.
 • Dankgebed en voorbede.
 • Zingen. De slotzang zingen we -indien mogelijk- staande.
 • Zegen. De predikant spreekt de zegen uit.
 • Verlaten van kerkzaal. De kerkenraad en voorganger verlaten als eersten de kerk.
 • Uitleidend orgelspel. Bij de uitgang is er een collecte voor de kerkvoogdij.

Heilige doop

Bij het dopen van jonge kinderen zijn er enkele extra onderdelen die plaats vinden tussen de lezing van de tien geboden en het gebed voor de preek.

Heilig avondmaal

De bediening van het Heilig Avondmaal vindt plaats na de preek. In onze gemeente is er uitsluitend toegang tot dit sacrament voor belijdende leden (van de Protestantse Kerk in Nederland). Indien u geen lid bent van onze wijkgemeente en wel wilt deelnemen aan het Avondmaal, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met de scriba of predikant. Wanneer u vaker dan éénmaal wilt deelnemen, vragen we u om een schriftelijke goedkeuring van de kerkenraad waar u als belijdend lid staat ingeschreven.

Huwelijksdienst

Bij de kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk krijgt u een liturgie waarop de te zingen psalmen staan afgedrukt. Na de preek vinden er enkele extra onderdelen plaats. In een huwelijksdienst houden we één collecte, die bestemd is voor de onkosten van onze wijkgemeente (kerkvoogdij).

Hervormde gemeente Rehobôth, Powered by Joomla!