Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Rehoboth’ te Hollandscheveld

Inhoudsopgave:

 1. Algemene gegevens
 2. Samenstelling bestuur
 3. Doelstelling en visie
 4. Beleidsplan
 5. Beloningsbeleid
 6. Verslag activiteiten
 7. Voorgenomen bestedingen
 8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
  • 8.1 Totaal exploitatie College van Kerkrentmeesters
  • 8.2 Totaal exploitatie Diaconie

1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Rehoboth’ te Hollandscheveld
RSIN / Fiscaal:802892243
Website adres:https://www.rehoboth-hollandscheveld.nl
E-mail:scriba@rehoboth-hollandscheveld.nl
Bezoekadres: Riegheidestraat 23
Postcode:7913 BJ
Plaats:Hollandscheveld
Telefoonnummer:0528 – 341533

De Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Rehoboth’ te Hollandscheveld, hierna te noemen “Hervormde gemeente Rehobôth” is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’ (ordinantie 1, artikel 1 lid 1 kerkorde).

In hoofdstuk 1 van het beleidsplan wordt de positie van de Hervormde gemeente Rehobôth beschreven.

De Hervormde gemeente Rehobôth is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland bevat bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing voor de Hervormde gemeente Rehobôth.

2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Hervormde gemeente Rehobôth ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen. De ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen bestaat uit 3 belijdende leden. Naast deze 6 leden bestaat de kerkenraad verder nog uit 3 ouderlingen en een predikant. De kerkenraad stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast. Verder heeft de kerkenraad door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

3. Doelstelling en visie

De Protestantse kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en om van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

In het beleidsplan van de gemeente is het geloven en belijden als volgt verwoord:

De Hervormde gemeente Rehobôth belijdt het geloof in één God. Op grond van de Bijbel kennen wij Hem als de onveranderlijke, drie-enige God: Vader, Zoon
en Heilige Geest. De Bijbel is de bron en de hoogste norm voor ons spreken over God. We belijden dit geloof in hartelijke verbondenheid met de algemene christelijke kerk van alle eeuwen. In het bijzonder weten we ons verbonden met de gereformeerde traditie. Hiervoor onderschrijven we zowel de oudchristelijke belijdenissen (Apostolicum, Nicea, Athanasius) als de drie formulieren van enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels).

4. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op de website van de PKN. Het beleidsplan van onze gemeente vindt u op de website van de kerk.

5. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Er zijn geen andere medewerkers in loondienst bij de gemeente. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

6. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële ‘slagkracht’ van de gemeente en leggen via een jaarrekening verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittrekstel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

7. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen ligt normaal gesproken in lijn met de realisatie over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Hieronder is de staat van baten en lasten opgenomen van zowel het College van Kerkrentmeesters als ook de staat van baten en lasten van het College van Diakenen. Elke staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

8.1 Totaal exploitatie College van Kerkrentmeesters

Kerkelijke gemeenten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Ieder voorjaar worden alle lidmaten en doopleden van 18 jaar en ouder persoonlijk aangeschreven voor hun bijdrage aan de kerkelijke gemeente. De andere inkomsten komen uit de wekelijkse collecteopbrengsten. Daarnaast worden er giften ontvangen. De kerk bezit daarnaast nog enig vermogen in de vorm van een woning, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de kerkelijke gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in standhouden van de kerkelijke bezittingen die nodig zijn voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI rapport

8.2 Totaal exploitatie diaconie

Aan de kerkleden wordt ook gevraagd om bij te dragen in de ondersteuning van armen en hulpbehoevenden dichtbij en ver weg (het diaconale doel). De diaconie ontvangt hiervoor collecteopbrengsten en daarnaast worden van gemeenteleden regelmatig giften ontvangen. Een diaconie kan soms ook nog enig vermogen bezitten in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor de doelstelling van de diaconie. Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan ondersteuning van armen dichtbij en ver weg als ook de ondersteuning van hulpbehoevenden zoals zieken, ouderen en gehandicapten. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie, accountant en overige kosten.