Wat wij geloven
Wij geloven in één God. Hij laat Zich in de Bijbel kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. De Bijbel aanvaarden we als Gods eigen Woord. Vanuit deze bron belijden we het geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. De kern van dit algemeen christelijk geloof is uitgedrukt in de apostolische geloofsbelijdenis. In de daden van God kunnen we een drieslag bespeuren. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Midden in de geschiedenis kwam Gods Zoon ons verlossen uit de greep van schuld en duisternis. En tot op de dag van vandaag brengt Gods Geest mensen tot een nieuw leven. Dit geloof geeft ons steeds weer moed en vreugde.

Hoe wij gemeente zijn
Met 350 à 375 leden vormen we een christelijke gemeenschap. De Heere Christus brengt ons bij elkaar zoals een herder schapen samenvoegt tot één kudde. Dit ervaren we in het bijzonder als we bijeenkomen in de erediensten. Wij zijn niet beter dan andere mensen. Vanwege onze zonden en zwakheden zijn we helemaal afhankelijk van genade. Maar we vinden vrede met God door het vertrouwen op het offer van Jezus Christus. Hij had ons lief tot in Zijn dood aan het kruis. Als leerlingen van Hem weten we ons geroepen om ook elkaar hartelijk lief te hebben. Verder zien we ons voor de taak gesteld om met woorden en daden te getuigen van Gods goedheid.

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard
Officieel heet onze kerkelijke gemeenschap: hervormde wijkgemeente van bijzondere aard ‘Rehobôth’ te Hollandscheveld. Deze wijkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. U vindt dit misschien een ingewikkeld verhaal, maar we zullen het toelichten. In 1994 is de plaatselijke hervormde gemeente ermee akkoord gegaan dat een afzonderlijke wijkgemeente zou worden gesticht. De toevoeging ‘van bijzondere aard’ moet daarbij duidelijk maken dat ons kerkelijk leven een eigen ‘kleur’ heeft naast de al bestaande gemeente. Hervormde gemeenten van deze specifieke ‘kleur’ worden gerekend tot de beweging van de Gereformeerde Bond. Dit betekent onder andere dat we erg gehecht zijn aan de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). In deze geschriften staat uitvoerig beschreven wat we op grond van de Bijbel houden voor de gezonde leer. Bovendien achten wij -zoals dat heet- een gereformeerde prediking van essentieel belang.

Gereformeerde prediking
Wat mensen veelal naar onze gemeente trekt, is de inhoud van de preken in de kerkdiensten. Uitleg van de Bijbel dient de basis te zijn van elke preek. Van daar uit klinkt een oproep tot geloof en bekering. Want er zijn twee wegen, waarvan de één naar het verderf leidt en de andere naar het eeuwige leven. Dat leven kunnen we alleen maar binnengaan door het geloof in Jezus Christus. Daarom staat Hij centraal als de Zaligmaker, bij Wie iedere zondaar welkom is. We vinden het bovendien belangrijk een prediking te horen die aandacht heeft voor de beleving van het geloof. Hierbij denken we aan de ervaring van schuld, twijfel en gemis, maar ook aan de ervaring van verwondering, vertrouwen en blijdschap. Verder komt de christelijke levenswandel aan de orde, met de Bijbel als maatstaf. Wanneer de eigen predikant voorgaat, heeft de avonddienst het karakter van een leerdienst. Meestal is de Heidelbergse Catechismus daarbij leidraad. Voor het beluisteren van een kerkdienst zie “Diensten luisteren”.

Geschriften
Op de website http://www.online-bijbel.nl/ kunt u de teksten vinden van de geschriften die we in onze gemeente gebruiken: de Bijbel in de Statenvertaling, de Psalmen in de oude berijming (1773), de belijdenisgeschriften en de kerkelijke formulieren.